top of page

ONZE SCHOOL

Een stukje geschiedenis

Onze "Kleuterkouter", voorheen vrije kleuterschool O.L.V-instituut,
heeft al een hele geschiedenis achter de rug.

In een periode waarin zich in ons land nog geen enkele officiële instantie om het onderwijs bekommerde, achtte de Zeelse pastoor Petrus Sinave het noodzakelijk dat er kosteloos onderricht zou verstrekt worden aan de meisjes van deze parochie.

 

Op 15 november 1811 kwam Julie Billiart (stichteres van de zusters van O.-L.-Vrouw) vier zusters installeren. Als jonge vrouw zag Julie de noden van haar tijd, het onrecht en armoede van de bevolking. Haar hart ging vooral naar kinderen en de jeugd, naar de onwetenden en minder bedeelden van gelijk welk sociaal midden. Zij opende een gloednieuwe school “Het Kapelhof” voor zestig leerlingen. Als een echte pedagoge leidt ze mensen op om kinderen onderwijs en opvoeding te geven. Kinderen opvoeden in de geest van moeder Julie, stoelt op een bijzondere aandacht voor élke geaardheid van het kind en op een totale, dagelijkse inzet van de leerkracht. De leerkrachten mogen tijd noch moeite sparen om zich te bekwamen op professioneel vlak en zullen zich voortdurend inzetten om methodes en didactische middelen te consulteren. Opvoeden van hart en wil kan in een klimaat van welwillendheid, want kinderen verbeteren is een delicaat werk waar veel tact en geduld bij te pas komt. De godsdienstige en morele vorming moet een solide levenshouding bijbrengen, degelijke christenen, solide vrouwen en nuttige leden van de maatschappij. Ook profane vakken moeten bijdragen tot de persoonlijkheidsvorming. Zij vraagt aan de leerkrachten zeer veel belang te hechten aan spelling, grammatica, lezen en rekenen.

Julie Billiart.jpg

De lichaamscultuur kreeg in de 19e eeuw niet de plaats die ze nu inneemt, nochtans maakte ze er een plicht van zorg te dragen voor de gezondheid door voeding, beweging en ontspanning. Het Kapelhof groeide uit tot een meisjesschool. Ze bestond uit een bewaarschool, uit afdelingen voor betalend en voor kosteloos lager onderwijs, uit een kantschool en uit een werkschool voor de oudere meisjes van de arbeidende klasse. Daarnaast was er ook een internaat voor de meisjes van de gegoede burgerij, met onderwijs van de lagere en de middelbare graad. De betalende leerlingen en het internaat maakten het mogelijk kosteloos en aangepast onderwijs in te richten. Haar werk, haar bekommernis blijven wij als school meedragen. Onze kleuterschool bestaat sinds 1846 op het Julie Billiartplein en sinds 1953 in de B.V.A.-wijk.

 

Als wij de opvoedkundige principes van een vrouw uit de 19e eeuw vertalen naar deze tijd dan verrast het ons dat zij zo hedendaags zijn. Dit gedachtegoed op een eigentijdse wijze vertalen, houdt dan ook een bijzondere aandacht voor élk kind in. Een en ander heeft voor gevolg dat differentiatie en individualisering van dag tot dag, van uur tot uur, in onze school toegepast worden.

 

Daarenboven engageren wij ons voor een bijzonder mooi aspect uit het project van de stichteres: het nastreven van een ware familiegeest. Zowel bij de leerlingen als in de groep van de leerkrachten staat een goede geest voorop. Precies in dié geest willen wij uw kind degelijk onderwijs en een totale opvoeding meegeven. Wij besteden hierbij veel aandacht aan orde en omgangsvormen, werken aan de totale ontwikkeling van het kind. Vernieuwingen zijn eigen aan een dynamisch onderwijs; wij werken er dan ook graag aan mee en betrekken de ouders in het totale opvoedingsgebeuren. Wij steunen daarvoor op de vijf opdrachten vanuit het opvoedingsproject voor de katholieke basisschool:

  • Werken aan een schooleigen christelijke identiteit.

  • Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod.

  • Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

  • Werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg.

  • Werken aan de school als gemeenschap en organisatie.

Met de profilering van de christelijke levenswaarden in ons onderwijs, hopen wij dat uw kind een heerlijke tijd doorbrengt in onze kleuterschool. Met uw vertrouwen en onze inzet maken wij er samen wat van!

 

2003-2004: van O.L.V-instituut tot De Kleuterkouter: een nieuwe naam voor de kleuterschool. Door de verhuis van het secundair en de fusie van de lagere scholen bleef de Ges. Vrije kleuterschool OLV -instituut alleen achter op het Kapelhof.We leven en werken daar tussen „De Zonnewijzer‟ en „De Kouter-basis‟.

Vele ouders weten niet dat de kleuterschool 2 vestigingen heeft. Eén op de Kouter en één in de B.V.A-wijk. De idee om een nieuwe naam te zoeken voor de kleuterschool bestond al enkele jaren. De vraag: “Welke naam zou je onze school geven?”, kreeg niet zomaar een pasklaar antwoord. Iedereen was het er wel over eens: het moet klinken, leuk zijn voor de kinderen, iets unieks…

Leerkrachten, ouders en vrienden van de school mochten meedenken en een inbreng doen.

Tenslotte werd uit de inzendingen voor DE KLEUTERKOUTER gekozen.

 

In de naam zit een hele boodschap. De doelgroep is door de naam al onmiddellijk duidelijk. “Kouter” is geen plaatsaanduiding voor de ligging van de school. Het gaat over de belangrijke taak van de kleuterschool. Hier wordt de grond bewerkt en klaargemaakt. „Kouter‟ is een oude naam voor vruchtbare grond, akker. In het woordenboek staat ook „ploeg‟, die heb je zeker nodig als je de grond wil klaarmaken. Onder „kouter‟ vind je ook „kouten‟ wat o.a. wil zeggen: informeel en gezellig met elkaar praten en keuvelen. Ontmoetingsmomenten noemen we dat nu.

 

Als je dan weet dat elk dag in de kleuterklas start en eindigt met zo‟n ontmoetingsmoment meestal in de kring, dan is ook deze benadering duidelijk. En niet alleen in de klassen maar ook aan beide schoolpoorten wordt heel wat “gekout”. En ja, toegegeven, de link die gemaakt wordt met de Kouter in Zele is mooi meegenomen. Daardoor benadrukken we de eenheid van beide vestigingen.

 

Nog een belangrijke link kan gemaakt worden met De Kouter-basis. Je voelt als het ware de samenwerking en toch is het nog net anders. De medewerkers van „De Kleuterkouter‟ willen zich dagelijks inzetten voor jullie kinderen.

Kinderen graag zien is geen job maar een gave. Het moet wel een roeping zijn dat elke dag opnieuw waar te maken. Aan jullie en jullie kleuters zeggen we: “We zijn blij dat jullie er zijn, onze deuren staan wijd open! “

Team De Kleuterkouter

Opdrachten basisonderwijs.jpg
bottom of page